REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 Definicje

Na potrzeby tego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Regulamin niniejszy dokument.
Sprzedawca Alicja Horosz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TRAVELALA ALICJA HOROSZ, ul. Hetmańska, nr 25, 15-727 Białystok, NIP: 5451825159, REGON: 522119174.
Sklep sklep internetowy dostępny pod adresem strony internetowej http://notolece.pl/
Kupujący osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną dokonująca lub zamierzająca dokonać zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Konsument Kupujący będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością̨ gospodarczą lub zawodową.
Konsumentem, w rozumieniu Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zawierające ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla nich charakteru zawodowego.
Produkty treści cyfrowe, tj. treści w formie elektronicznej, oferowane i sprzedawane Kupującym przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
Umowa umowa sprzedaży lub dostarczenia treści cyfrowych zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w ramach działalności Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 §2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym  http://notolece.pl/, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia Umowy w zakresie Produktów opisanych na stronie Sklepu.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym za pośrednictwem Sklepu.

§3 Warunki techniczne

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu nie jest konieczne posiadanie urządzenia spełniającego szczególne warunki techniczne. Wystarczające jest:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu;
  2. standardowa przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies;
  3. aktywne konto poczty elektronicznej ( e-mail).
 2. W przypadku gdy korzystanie z oferowanych Produktów wymaga spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w ich opisie, znajdującym się na stronie Sklepu.

§4 Zawarcie Umowy 

 1. Kupujący składa zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem formularza zamówienia. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej ani sprzedaży stacjonarnej.
 2. Kupujący może złożyć zamówienie jako podmiot zarejestrowany. Zarejestrowanym podmiotem jest Kupujący, który założy konto w Sklepie i je aktywuje. Kupujący może założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego check-boxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta.
 3. Aby dokonać zakupu jako podmiot zarejestrowany, Kupujący powinien uprzednio zalogować się do swojego konta. 
 4. W celu dokonania zakupu Kupujący wybiera interesujący go Produkt w Sklepie. Produkt zostanie przeniesiony do koszyka poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się przy wybranym Produkcie. 
 5. Aby sfinalizować zamówienie Kupujący przechodzi do koszyka i wypełnia formularz zamówienia. Dla zapewniania prawidłowej realizacji zamówienia Kupujący zobowiązany jest podać niezbędne dane wskazane w formularzu, w tym wybranie sposobu dostawy oraz metody płatności. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialność za podanie przez Kupującego nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowych. 
 6. Zamówienie uważa się za złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego, co następuje przez kliknięcie odpowiedniego przycisku w formularzu zamówienia.
 7. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną Umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 8. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

§5 Płatności

 1. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) w złotych polskich.
 2. Złożone zamówienie Kupujący opłaca, w zależności od wyboru Kupującego:
 1. za pomocą karty płatniczej:
  1. Visa
  2. MasterCard
  3. Maestro
 2. za pośrednictwem platformy płatniczej obsługiwanej przez Tpay – Krajowy Integrator Płatności S.A. siedzibą w Poznaniu (61-894) ul. Władysława Andersa 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, NIP: 7773061579 KRS: 0000412357, Kapitał zakładowy: 5.494.980,00 PLN w całości wpłacony.
 1. Zamówienie należy opłacić w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. W przypadku braku opłacenia zamówienia Sprzedawca anuluje zamówienie.
 2. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie wyraża zgodę na stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych, które zostaną doręczone Kupującemu na adres mailowy podany przez niego w formularzu zamówienia. Kupujący ma prawo wycofać swoją zgodę i zażądać doręczenia mu faktury papierowej.

§6 Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Kupującemu Produktu niezwłocznie po dokonaniu przez Kupującego płatności za złożone zamówienie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę płatności za złożone zamówienie.
 2. Realizacja zamówienia następuje drogą elektroniczną, poprzez przesłanie Kupującym na podany przez niego w formularzu zamówienia adres e-mail wiadomości, zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego Produktu w formie treści cyfrowych.

§7 Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zakupu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Za chwilę rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku treści cyfrowych jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 4. Kupujący może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu Kupującemu.
 5. Kupujący odstępuje od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy poprzez wysłanie oświadczenia za pomocą poczty tradycyjnej na adres Sprzedawcy lub  poczty elektronicznej na adres kontakt@notolece.pl przed upływem wskazanego wyżej terminu.
 6. Kupujący zobowiązany jest odesłać Produkt na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Produkt powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym.
 7. Sprzedawca zwraca Kupującemu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Kupującego o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności za Produkty od zakupu których Kupujący odstąpił.
 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego przy opłaceniu złożonego zamówienia.
 9. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu od Kupującego bądź do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu odesłania Produktu.
 10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§8 Reklamacja

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkty bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Kupujący może składać reklamacje dotyczące Produktów zakupionych w Sklepie, a także dotyczące procesu składania zamówienia.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt posiada wady fizyczne lub prawne (odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady) lub gdy usługa została wykonana w sposób nienależyty.
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana drogą pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy kontakt@notolece.pl lub w inny dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.
 5. Reklamacja powinna zawierać:
  1. wskazanie danych Kupującego (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy); 
  2. wskazanie przedmiotu reklamacji, w tym opis wady wraz z ewentualną datą jej wystąpienia;.
  3. opis żądania związanego z reklamacją (odstąpienie od umowy, otrzymanie proporcjonalnego obniżenia ceny, doprowadzenie treści cyfrowych do zgodności z umową).
  4. datę i podpis składającego reklamację.
 6. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 7. W ciągu 14 dni od doręczenia reklamacji Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji i poinformuje Kupującego o sposobie dalszego postępowania.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację Konsumenta i jego żądanie.
 9. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem podmiotów innych niż Konsument jest wyłączona.

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu; oraz
  3. zwrócenie się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym: www.uokik.gov.pl/ 
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10 Prawa własności intelektualnej

 1. Produkty dostępne za pośrednictwem Sklepu w całości, jak i ich elementy składowe, zarówno graficzne jak i słowne, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do wskazanych treści przysługują Sprzedawcy, jak i innym autorom wskazanym w opisie Produktów.
 2. Dalsze rozpowszechnianie jak i publiczne udostępniania treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy lub autorów posiadających prawa autorskie, stanowi ich naruszenie i może skutkować poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Odpowiedzialności takiej nie podlega korzystanie z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego lub w ramach innych przypadkach przewidzianych prawem.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym dla rozpatrywania sporów będzie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.
 4. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego nie będącego Konsumentem, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 9 czerwca 2022 r.

§12 Przetwarzanie danych osobowych w Sklepie

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego przekazanych Sprzedającemu za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupujących, zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu, zbierane są w celu realizacji Umowy tj. podstawą przetwarzania danych osobowych Kupujących jest art. 6 ust 1 pkt b), c), f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO).
 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.
 4. Odbiorcami danych osobowych Kupujących mogą być:
  1. przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora,
  2. dostawcy usług księgowych, prawnych, płatności elektronicznych oraz bankowych,
  3. dostawcy usług poczty elektronicznej.
 5. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu wykonania Umowy, a także w celu realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych, jak również z uwagi na prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
 6. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy w związku z zamówieniem przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji Umowy, do czasu upływu terminu przedawniania roszczeń z tytułu zawartej Umowy lub zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 7. Sprzedawca ma także obowiązek przechowywać faktury z danymi osobowymi Kupujących przez 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 8. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Kupujących pozostały bezpieczne.
 9. Kupujący posiada prawo dostępu do swoich danych (otrzymania informacji jakie dane Kupującego są przetwarzane przez Sprzedawcę), ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych (gdy jest to przewidziane prawem).
 10. Kupujący posiada prawo wniesienia skargi na działanie Sprzedawcy związane z przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W razie pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą na adres Sprzedawcy lub pod adresem mailowym kontakt@notolece.pl.
 12. Postanowienia dotyczące Vouchera

1.       Voucher jest to indywidualny kod uprawniający Użytkownika do obniżenia ceny Produktu dostępnego w Sklepie o wartość vouchera. 

2.       Voucher ma wartość kwotową, w zależności od wyboru Użytkownika.

3.       Voucher wysyłany jest mailowo po zakupie w formie elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres mailowy.

4.       Voucher ma określony termin ważności wskazany w opisie Produktu. Po upływie terminu ważności Vouchera staje się przedawniony i nie może zostać wykorzystany. Za niewykorzystany Voucher nie przysługuje zwrot pieniędzy

5.       Voucher jest jednorazowy. 

6.       Voucher może być wykorzystany jedynie w całości do zapłaty za jedną transakcję, która może obejmować kilka Produktów. Jeżeli wartość wybranego przez Użytkownika Produktu jest niższa niż wartość Vouchera, to cała wartość Vouchera zostaje uznana za wykorzystaną. Jeżeli wartość zakupów jest wyższa niż wartość Vouchera, wartość Vouchera jest odejmowana od wartości zakupów i pozostała kwota pozostaje do zapłacenia. Jeśli wartość Vouchera jest równa cenie Produktu, Użytkownik nie jest zobowiązany do dokonania żadnej dodatkowej opłaty.

7.       Aby zrealizować otrzymany Voucher, należy wybrać interesujący Użytkownika Produkt w Sklepie, dodać go do koszyka, a następnie wprowadzić kod Vouchera w polu „Kod kuponu”. Po prawidłowym wprowadzeniu kodu kwota do zapłacenia zostanie pomniejszona o wartość Vouchera.

8.       Kody Voucherów nie łączą się z innymi kodami rabatowymi oraz innymi kodami voucherów. Możliwe jest wykorzystanie maksymalnie jednego kodu na jedno zamówienie.

9.       Voucher nie podlega zwrotowi lub wymianie na środki pieniężne i nie może być przedmiotem handlu.

10.   Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy Voucher został użyty niezgodnie z regulaminem.

11.   Wykorzystując Voucher w procesie zamówienia użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Adresat: Alicja Horosz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TRAVELALA ALICJA HOROSZ, ul. Hetmańska, nr 25, 15-727 Białystok, NIP: 5451825159;

Ja, niżej podpisana/y niniejszym odstępuję od umowy zawartej w ramach działalności sklepu internetowego notolece.pl 

Imię i nazwisko: _____________________________________________________________

Adres: _____________________________________________________________________

Telefon kontaktowy (opcjonalnie): _______________________________________________

Data zawarcia umowy: ________________________________________________________

Produkt którego dotyczy zawarta umowa: _________________________________________

   ___________________________

data i podpis odstępującego od umowy